O nás

O společnosti

Společnost AUSTIS a.s. byla založena v roce 1990 ryze českým soukromým kapitálem. Za dobu své, více než třicetileté, existence se vyprofilovala jako etablovaný, certifikovaný partner v oblasti stavební výroby s trvalým cílem být obchodními partnery a investory vnímán jako spolehlivý, vyhledávaný partner a dodavatel komplexních řešení v oblasti stavební a správní.

Dnešní velikost a obsah činností, které společnost provozuje je tvořena třemi hlavními aktivitami:

 • vývojem a výrobou vlastních značek stavební chemie a stavebních hmot

 • správou nemovitostí

 • stavební činností

Dynamika rozvoje společnosti si v průběhu let vyžádala řadu systémových a strukturálních změn. Tyto změny proběhly především v oblasti řízení obchodních případů a vztahů, zajištění trvalé finanční nezávislosti na cizích peněžních zdrojích či optimalizací a personální stabilizaci výrobního, obchodního a servisního týmu. V tomto směru byl významným milníkem v historii společnosti rok 2004, kdy společnost vlivem dynamického rozvoje a jako okamžik završením všech přijatých změn, přistoupila k převodu právní formy společnosti, a to ze společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou.

I nadále bude akciová společnost AUSTIS usilovat o udržení rozvoje ve všech uvedených oblastech její působnosti, věnovat pozornost a pružně se přizpůsobovat náročným hospodářsko-ekonomickým změnám vnějšího prostředí a to s ohledem na ekologii bude reagovat na tržní poptávky s důrazem kladeným na společenskou odpovědnost a ekologickou nezávadnost dopadů její činnosti. Nemalý důraz bude i nadále kladen na systém managementu kvality a politiku kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016, jejímiž požadavky se společnost AUSTIS řídí již od roku 2000.

 

 

AUSTIS a.s.

Stavební chemie

Akciová společnost AUSTIS je výrobní společností, která se více než třicet let zasazuje o produkci ryze českých, ekologicky nezávadných, vodou ředitelných, nátěrových hmot a hydroizolačních systémů. Za dobu své existence vybudovala a neustále rozvíjí značku vodou ředitelných barev ETERNAL, laků a lazur FORTEKRYL, hydroizolační hmoty SANAKRYL, FORTISOL, FORTE BAK či vlast­ní zateplovací systém SANATHERM.

Hmoty z produkce společnosti AUSTIS a.s. jsou ekologické, snadno použitelné, vyvíjené, vyráběné a balené s ohledem na optimální použití i širokou škálu aplikačních možností. Pro náročné zákaz­níky z oblasti průmyslové výroby jsou ve vývojové laboratoři formulovány a testovány nátěrové hmoty „na míru“ konkrétnímu použití s přihlédnutím k parametrům aplikačních zařízení.

Společnost AUSTIS a.s. usiluje prostřednictvím svých výrobků o maximální uspokojení potřeb a přání svých zákazníků. Kvalitu svých výrobků z oblasti výroby stavební chemie garantuje certifi­kátem kvality podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009. Této skutečnosti jsou podřízeny všechny postupy ve společnosti. V každé fázi vzniku výrobku je kladen velký důraz na jeho prvotřídní kvalitu a na splnění požadavků a očekávání zákazníka.

Společnost AUSTIS a.s. dbá na zachování a šíření dobrého jména svých produktů, proto všem svým zákazníkům poskytuje bezplatný technicko-poradenský servis. Aplikační a obchodní fir­my každoročně proškoluje formou odborných seminářů konaných po celé ČR i na Slovensku. Ti se pak mohou svým zákazníkům prokázat certifikátem odborně proškoleného stavitele z výrob­ního programu AUSTIS.

 

Výrobní program

Výroba stavební chemie představovaná vodou ředitelnými, ekologicky nezávadnými nátěrovými hmotami a jejich systémy spolu s hydroizolačními hmotami a fasádními systémy jsou vyráběny ve dvou výrobních závodech v Dolním Slivnu a Katusicích od roku 1992.

Nátěrové hmoty jsou vyráběny a distribuovány pod obchodními značkami ETERNAL a FORTEKRYL. Z hlediska jejich uplatnění jsou vyvíjeny a vyráběny v ucelených systémech, které jsou orientovány na systémová řešení:

 • antikorozní nátěrové hmoty a jejich systémy

 • nátěrové systémy pro nátěry střech

 • nátěrový systém pro povrchovou úpravu dřeva

 • nátěrový systém na podlahy a beton

 • interiérové malířské barvy a systémová řešení nápravy vad v interiéru

 Hydroizolační hmoty z portfólia společnosti AUSTIS a.s. jsou moderní stěrkové hmoty určené pro izolace střech, stavebních konstrukcí a balkonů distribuované pod obchodními značkami SANAKRYL a FORTISOL.

Fasádní materiály zastoupené fasádními nátěrovými hmotami a omítkovinami tvoří materiály sloužící k povrchovým úpravám fasád domů a jsou součástí vlastního, vnějšího kontaktního zateplovacího systému dodávaného na trh pod obchodní značkou SANATHERM.

Společnost AUSTIS a.s. patřila k jednomu z prvních tuzemských výrobců, který zahájil tónování nátěrových hmot. Color systém AUSTIS je ucelený systém tónování nátěrových hmot, který umožňuje pružně reagovat na rostoucí nároky i objemové požadavky všech zákazníků.

 

 

AUSTIS Pozemní stavby s.r.o.
AUSTIS stavební s.r.o.

Stavební a stavebně technická činnost

Stavební činností se AUSTIS zabývá již od roku 1996. Postupnými organizačními změnami v průběhu více než 30ti let je dnes tato činnost rozdělena do dvou dceřiných společností AUSTIS Pozemní stavby s.r.o. a AUSTIS stavební s.r.o.

AUSTIS Pozemní stavby s.r.o. se zaměřuje především  na zajišťování  generální dodávky projektů na klíč v oblasti průmyslové, občanské a bytové výstavby pro soukromé vlastníky a veřejný sektor. Je připraven provádět realizace od malých staveb až ke středně velkým stavebním projektům. Dílo je schopen dodávat pružně s kompletním rozsahem služeb spojených s realizací jednotlivých zakázek, jako jsou například zpracování projektové dokumentace, posouzení a optimalizace již navržených řešení včetně projednání s DOSS.

Součástí nabídky je samozřejmě flexibilita v řešení problémů, spojených s realizací stavebního díla, ve prospěch klienta a individuální přístup.

Společnost AUSTIS Pozemní stavby s.r.o. získala certifikace podle mezinárodních norem v oblasti integrovaného systému řízení, tj. v oblasti řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, v oblasti životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016 a v oblasti BOZP podle ČSN ISO 45001:2018.

Jahodárna Vraňany - prodejna, kavárna a byt majitele

Předmětem zakázky je výstavba nového objektu prodejny, kavárny, bistra a bytu pro soukromého investora.

Jižní vstup do Botanické zahrady hl.města Prahy na parcele č. 185/3 – katastrální území Troja

Předmětem zakázky pro veřejný sektor je vybudování nového vstupu do botanické zahrady hl. m. Prahy z křižovatky Trojská a Pod Havránkou.

Developerský projekt - bytový dům na Praha 8 – Bohnice

 

AUSTIS stavební s.r.o. se specializuje na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS). Nabízí možnost konzultací při tvorbě projektové dokumentace před zahájením stavby, zajišťuje kontrolu prováděných prací v průběhu výstavby s ohledem na kvalitu, dodržování technologických postupů, plnění časového harmonogramu stavby a relevantnost podkladů pro fakturaci.

Rovněž se společnost AUSTIS stavební s.r.o. zabývá i zajištěním funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP). V souvislosti s požadavky stavebníka či investora vypracovává plány BOZP, zpracovává oznámení pro Oblastní inspektorát práce a v průběhu realizace stavby provádí kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 

AUSTIS-REAL s.r.o.

Správa nemovitostí

Správa nemovitostí společnosti AUSTIS se zabývá službami spojenými se správou budov a nemovitostí s cílem poskytnout klientovi maximální komfort nabízených služeb s profesionál-ním přístupem, založeném na vzájemné důvěře, individuálních požadavcích a potřebách jednotlivých klientů.

Společnost AUSTIS vykonává správu nemovitostí od roku 1997. Prostřednictvím 5 vlastních provozoven. Provádí výkon správy bytového fondu a administrativních budov. Klientelu správy bytového fondu tvoří soukromí vlastníci domů, bytová družstva či společenství vlastníků jednotek, jež byla privatizací obecních domů převedena do soukromých rukou, bytové domy postavené společností SKANSKA a.s. či jinými developery.

Správa nemovitostí společnosti AUSTIS je zajištěna prostřednictvím společnosti AUSTIS-REAL, s.r.o. a AUSTIS správa, s.r.o.

Společnost AUSTIS-REAL, s.r.o. získala certifikace podle mezinárodních norem v oblasti integrovaného systému řízení, tj. v oblasti řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, v oblasti životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016 a v oblasti BOZP podle ČSN ISO 45001:2018.

 

Poskytuje

 • správu nemovitostí v soukromém vlastnictví – SVJ, BD, vlastníci domu

 • správu majetku ve vlastnictví veřejného sektoru

 • facility management - integraci činností k zajištění a rozvoji sjednaných služeb

 • property management – technická správa komerčních a průmyslových objektů

 

Rozsah činností

Ekonomicko správní činnost včetně vedení účetnictví

 • vedení evidence vlastníků (nájemníků)

 • předpisy záloh na služby a nájemného, výběr a kontrola úhrad, upomínání dlužníků, provádění vyúčtování služeb

 • vedení evidence hospodaření nemovitosti, vedení účetnictví, vypracování daňového přiznání

 • zpracování prohlášení vlastníka budovy

 • řízení procesu likvidace BD a převod na SVJ

 • zakládání SVJ včetně ustavující schůze

 • zpracování mezd (odměn) členů statutárních orgánů za výkon funkce

 

Technicko správní činnosti

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků

 • smluvní zajištění dodávek služeb (elektřina, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadu, výtahy, STA)

 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství

 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel a rozúčtování tepla, TUV a SV

 • smluvní zajištění pravidelné údržby zeleně a zahradnické práce

 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů

 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem přes rámcovou smlouvu správce za výhodnějších podmínek

 • smluvní elektronické zabezpečovací služby včetně napojení na pulty centralizované ochrany

 

Domovnická činnost

 • komplexní služby spojené s kontrolou funkčnosti, údržbou a oprav technických zařízení umístěných v domech

 

Ostatní služby

 • všechny oblasti technického provozu včetně preventivních služeb

 • každodenní údržba, 24 hodinová pohotovostní služba

 • profesionální úklidové služby

 • řízení oprav a provozu

 • zajišťování potřebných revizí

 

 

Obchodní centrum Letňany, Praha 9

Bytový dům, Litoměřická 834, Praha 9

Spol. vlastníků domu Žitenická 871

Společenství vlastníků Jurkovičova 988

Společenství vlastníků domů U Druhé baterie 203 a 204

Spol. vlastníků jednotek Kadečkové 774

Společenství vlastníků Na Louži 1307/21, 1308/23, 1309/25

Společenství vlastníků Litoměřická 833

zavřít
Strpení, prosím...