O nás

O spoločnosti

Spoločnosť AUSTIS a.s. bola založená v roku 1990 rýdzo s českého súkromného kapitálu. Po dobu svojej, viac než tridsať ročnej, existencie sa vyprofilovala ako etablovaný, certifikovaný partner v oblasti stavebnej výroby s trvalým cieľom byť obchodnými partermi a investormi vnímaný ako spoľahlivý, vyhľadávaný partner a dodávateľ komplexných riešení v oblasti stavebnej a správcovskej.

 

Dnešná veľkosť a obsah činností, ktoré spoločnosť prevádzkuje je tvorená troma hlavnými aktivitami:

 • vývojom a výrobou vlastných značiek stavebnej chémie a stavebných hmôt
 • správou nehnuteľností
 • stavebnou činnosťou

Dynamika rozvoja spoločnosti si v priebehu rokov vyžiadala radu systémových a štrukturálnych zmien. Tieto zmeny prebehli predovšetkým v oblasti riadenia obchodných prípadov a vzťahov, zaistení trvalej finančnej nezávislosti na cudzích finančných zdrojoch či optimalizácii a personálnej stabilizácii výrobného, obchodného a servisného tímu. V tomto smere bol významným míľnikom v histórii spoločnosti rok 2004, keď spoločnosť vplyvom dynamického rozvoja a ako okamih zavŕšenia všetkých prijatých zmien, pristúpila k zmene právnej formy spoločnosti, a to zo spoločnosti s ručením obmedzeným na spoločnosť akciovú.

 

Aj naďalej sa bude akciová spoločnosť AUSTIS usilovať o udržanie rozvoja vo všetkých uvedených oblastiach jej pôsobnosti, venovať pozornosť a pružne sa prispôsobovať náročným hospodársko-ekonomickým zmenám vonkajšieho prostredia a to s ohľadom na ekológiu bude reagovať na požiadavky trhu s dôrazom kladeným na spoločenskú zodpovednosť a ekologickú nezávažnosť dopadov jej činnosti. Nemalý dôraz bude i naďalej kladený na systém manažmentu kvality a politiku kvality podľa medzinárodnej normy ČSN EN ISO 9001:2016, ktorej požiadavkami sa spoločnosť AUSTIS riadi už od roku 2000.

 

AUSTIS a.s.

Stavebná chémia

Akciová spoločnosť AUSTIS je výrobnou spoločnosťou, ktorá sa viac ako tridsať rokov zasadzuje o produkciu rýdzo českých, ekologicky nezávadných, vodou riediteľných, náterových hmôt a hydroizolačných systémov. Po dobu svojej existencie vybudovala a neustále rozvíja značku vodou riediteľných farieb ETERNAL, lakov a lazúr FORTEKRYL, hydroizolačné hmoty SANAKRYL, FORTISOL, FORTE BAK a vlastný zatepľovací systém SANATHERM.

Hmoty z produkcie spoločnosti AUSTIS sú ekologické, ľahko použiteľné, vyvíjané, vyrábané a balené s ohľadom na optimálne použitie a širokú škálu aplikačných možností. Pre náročných zákazníkov z oblasti priemyslovej výroby sú vo vývojovom laboratóriu formulované a testované náterové hmoty na mieru, konkrétnemu použitiu s ohľadom na parametre aplikačných zariadení.

Spoločnosť AUSTIS a.s. sa usiluje prostredníctvom svojich výrobkov o maximálne uspokojenie potrieb a prianí svojich zákazníkov. Kvalitu svojich výrobkov z oblasti výroby stavebnej chémie garantuje certifikátom kvality podľa medzinárodnej normy ČSN EN ISO 9001:2009. Tejto skutočnosti sú podriadené všetky postupy v spoločnosti. V každej fáze vzniku výrobku je kladený veľký dôraz na jeho prvotriednu kvalitu a na splnenie požiadavkou a očakávaní zákazníka. Spoločnosť AUSTIS a.s. dbá o zachovanie a šírenie dobrého mena svojich produktov, preto všetkým svojim zákazníkom poskytuje bezplatný technicko-poradenský servis. Aplikačné a obchodné firmy každoročne preškoľuje formou odborných seminárov konaných po celej ČR a na Slovensku. Tie sa tak môžu svojím zákazníkom preukázať certifikátom odborne preškoleného staviteľa z výrobného programu AUSTIS.

 

Výrobný program

Výroba stavebnej chémie predstavovaná vodou riediteľnými, ekologický nezavadnými náterovými hmotami a ich systémami spolu s hydroizolačnými hmotami a fasádnymi systémami sú vyrábané vo dvoch výrobných závodoch v Dolním Slivnu a Katusicích od roku 1992. Náterové hmoty sú vyrábané a distribuované pod obchodnými značkami ETERNAL a FORTEKRYL. Z hľadiska ich uplatnenia sú vyvíjané a vyrábané v ucelených systémoch, ktoré sú orientované na systémové riešenia:

 

 • antikorózne náterové hmoty a ich systémy
 • náterové systémy pre nátery striech
 • náterový systém na povrchovú úpravu dreva
 • náterový systém na podlahy a betón
 • interiérové maliarske farby a systémové riešenie nápravy chýb v interiéri    

Hydroizolačné hmoty s portfólia spoločnosti AUSTIS a.s. sú moderné stierkové hmoty určené na izolácie striech, stavebných konštrukcií a balkónov distribuované pod obchodnými značkami SANAKRYL a FORTISOL.

Fasádne materiály zastúpené fasádnymi hmotami a omietkami tvoria materiály slúžiace na povrchové úpravy fasád domov a sú súčasťou vlastného, vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému dodávaného na trh pod obchodnou značkou SANATHERM. Spoločnosť AUSTIS a.s. patrila k jednému z prvých domácich výrobcov, ktorý zahájil systém tónovania náterových hmôt, ktorý umožňuje pružne reagovať na rastúce nároky aj objemové požiadavky všetkých zákazníkov.

 

AUSTIS Pozemní stavby s.r.o.
AUSTIS stavební s.r.o.

Stavební a stavebně technická činnost

Stavebnou činnosťou sa AUSTIS zaoberá už od roku 1996. Postupnými organizačnými zmenami sa v priebehu viac než 30tich rokov je dnes táto činnosť rozdelená do dvoch dcérskych spoločností AUSTIS Pozemné stavby s.r.o. a AUSTIS stavebná s.r.o.

 

AUSTIS Pozemné stavby s.r.o. sa zameriava predovšetkým na zaistenie generálnych dodávok projektov na kľúč v oblasti priemyslovej, občianskej a bytovej výstavby pre súkromných vlastníkov a verejný sektor. Je pripravený vykonávať realizácie od malých stavieb až po stredne veľké stavebné projekty. Dielo je schopný dodávať pružne s kompletným rozsahom služieb spojených s realizáciou jednotlivých zákaziek, ako sú napríklad spracovanie projektovej dokumentácie, posúdenie a optimalizácia už navrhnutých riešení spolu s pre jednaním s DOSS.

Súčasťou ponuky je samozrejme flexibilita v riešení problémov, spojených s realizáciou stavebného projektu, ku spokojnosti klienta a individuálny prístup.

Spoločnosť AUSTIS Pozemné stavby s.r.o. získala certifikácie podľa medzinárodných noriem v oblasti integrovaného systému riadenia, tj. v oblasti riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2016, v oblasti životného prostredia podľa ČSN EN ISO 14001:2016 a v oblasti BOZP podľa ČSN ISO 45001:2018.

Jahodárna Vraňany - predajňa, kaviareň a byt majiteľa

Predmetom zákazky je výstavba nového objektu predajne, kaviarne, bistra a bytu pre súkromného investora.

Južný vstup do Botanické zahrady hl. města Prahy na parcele č.158/3 – katastrální území Troja

Predmetom zákazky pre verejný sektor je vybudovanie nového vstupu do botanickej záhrady hl. m. Prahy z križovatky Trojská a Pod Havránkou.

Developerský projekt - bytový dom v Prahe 8 – Bohnice

 

AUSTIS stavební s.r.o. se špecializuje na zaistenie technického dozoru stavebníka ( TDS ). Ponúka možnosť konzultácii pri tvorbe projektovej dokumentácie pred započatím stavby, zaisťuje kontrolu realizovaných prác v priebehu výstavby s ohľadom na kvalitu, dodržiavanie technologických postupov, plnenie časového harmonogramu stavby a relevantnosti podkladov pre fakturáciu.

V súbežnosti sa spoločnosť AUSTIS stavebná s.r.o. zaoberá aj zaistením funkcie koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku ( koordinátor BOZP ). V súvislosti s požiadavkami stavebníka alebo investora vypracováva plány BOZP, spracováva oznámenia pre Oblastný inšpektorát práce a v priebehu realizácie stavby vykonáva kontroly dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia.

 

AUSTIS-REAL s.r.o.

Správa nehnuteľností

Správa nehnuteľností spoločnosti AUSTIS sa zaoberá službami spojenými so správou budov a nehnuteľností s cieľom poskytnúť klientovi maximálny komfort ponúkaných služieb s profesionálnym prístupom, založeným na vzájomnej dôvere, individuálnych požiadavkách a potrebách jednotlivých klientov.

Spoločnosť AUSTIS vykonáva správu nehnuteľností od roku 1997. Prostredníctvom 5 vlastných prevádzkareň. Realizuje výkon správy bytového fondu a administratívnych budov. Klientelu správy bytového fondu tvoria súkromný vlastníci domov, bytové družstva aj spoločenstvá vlastníkov jednotiek, ktoré boli privatizáciou obecných domov prevedené do súkromných rúk, bytové domy postavené spoločnosťou SKANSKA a.s. aj inými developermi.

Správa nehnuteľnosti spoločnosti AUSTIS je zabezpečená prostredníctvom spoločnosti AUSTIS-REAL, s.r.o. a AUSTIS správa, s.r.o.

Spoločnosť AUSTIS-REAL, s.r.o. získala certifikácie podľa medzinárodných noriem v oblasti integrovaného systému riadenia, tj. v oblasti riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2016, v oblasti životného prostredia podľa ČSN EN ISO 14001:2016 a v oblasti BOZP podľa ČSN ISO 45001:2018.

 

Poskytuje

 

 • správu nehnuteľností v súkromnom vlastnictve – SVJ, BD, vlastníci domu
 • správu majetku vo vlastníctve verejného sektoru
 • facility management – integráciu činnosti pre zaistenie a rozvoj dohodnutých služieb
 • property management – technická správa komerčných a priemyslových objektov 

 

Rozsah činností

Ekonomicko správná činnosť včítane vedenia účtovnictva

 • vedenie evidencie vlastníkov ( nájomníkov )
 • predpisy záloh na služby a nájomné, výber a kontrola úhrad, upomínanie dlžníkov, prevádzkovanie vyúčtovania služieb
 • vedenie evidencie hospodárenia nehnuteľností, vedenie účtovníctva, vypracovanie daňového priznania
 • spracovanie prehlásenia vlastníka budovy
 • riadenie procesu likvidácie BD a prevod na SVJ
 • zakladanie SVJ spolu s ustanovujúcou schôdzou
 • spracovanie miezd ( odmien ) členov štatutárnych orgánov za výkon funkcie

 

Technicko spravovacie činnosti

 • vedenie technickej evidencie domov, bytov, prevádzkových jednotiek, nebytových priestorov a pozemkov
 • zmluvné zaistenie dodávok služieb ( elektrina, plyn, teplo, TUV, odvoz odpadov, výťahy, STA )
 • zmluvne zaistenie pravidelného upratovania spoločných priestorov domov, chodníkov, príslušenstva
 • zmluvné zaistenie vykonania odpočtu pomerových meradiel a rozúčtovanie tepla, TUV a SV
 • zmluvné zaistenie pravidelnej údržby zelene a záhradnícke práce
 • zabezpečenie drobných oprav a údržby nehnuteľností vo spoločných priestoroch domu
 • dohadovanie a prípadne uzatváranie poistných zmlúv ku spravovaným nehnuteľnostiam cez rámcovú zmluvu  správcu za výhodnejších podmienok
 • zmluvné elektronické zabezpečovacie služby včítane napojenia na pulty centralizovanej ochrany

 

Domovnická činnosť

 • komplexné služby spojené s kontrolou funkčnosti, údržbou a opravami technických zariadení umiestnených v domoch

   

Ostatné služby

 • všetky oblasti technickej prevádzky, včítane preventívnych služieb
 • každodenná údržba, 24 hodinová pohotovostná služba
 • profesionálne upratovacie služby
 • riadenie opráv a prevádzky
 • zaisťovanie potrebných revízii 

 

 

Obchodné centrum Letňany, Praha 9

Bytový dom, Litoměřická 834, Praha 9

Spoločenstvo vlastníkov domov Žitenická 871

Spoločenstvo vlastníkov Jurkovičova 988

Spoločenstvo vlastníkov domov U Druhé baterie 203 a 204

Spoločenstvo vlastníkov jednotiek Kadečkové 774

Spoločenstvo vlastníkov Na Louži 1307/21, 1308/23, 1309/25

Spoločenstvo vlastníkov Litoměřická 833

 

 

zavřít
Strpení, prosím...